Kódex blogera

Blogy Literárnych novín sú externou súčasťou komunitného internetového portálu Literárne noviny. Táto platforma umožňuje blogerovi (autorovi) publikovať svoje autorské články prostredníctvom samostatných príspevkov.

O zriadení jednotlivých blogerských účtov rozhoduje redakcia portálu Literárne noviny.

  • Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky ako aj s dobrými mravmi. V prípade zistenia takéhoto rozporu si redakcia vyhradzuje právo príspevok aj účet odstrániť (vymazať).
  • Obsah väčšiny príspevkov by mal súvisieť s tematickým zameraním portálu Literárne noviny (knihy, literatúra, filozofia, média, kultúra či vzdelávanie…)
  • Bloger publikuje výhradne svoje autorské príspevky a vystupuje pod vlastným menom a priezviskom a na blogu zverejňuje svoju vlastnú fotografiu. Používanie pseudonymu je možné len v odôvodnených prípadoch a musí byť vopred schválené redakciou.
  • Publikované príspevky môže ich autor súbežne publikovať aj na svojom privátnom blogu či iných blogerských platformách. O ich súbežnom publikovaní však musí informovať redakciu. Autorské práva na publikovaný obsah sú výlučným vlastníctvom blogera.
  • Bloger nesmie v príspevkoch propagovať vlastné alebo cudzie komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú reklamu. Publikovanie takéhoto obsahu je možné len na základe osobitnej dohody a takéto príspevky budú zreteľne označené.
  • Ak bloger uverejní nepravdivú, chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového príspevku.
  • Publikovanie na Blogoch Literárnych novín, ako aj ich zverejnenie v magazínovej sekcii Literárnych novín je obojstranne bezodplatné (neplatí to pre prípadné komerčné blogy, ktoré budú zreteľne označené).
  • Dohoda o prevádzkovaní blogu je kedykoľvek vypovedateľná obomi stranami. V prípade, že sa bloger rozhodne ukončiť spoluprácu, môže redakciu požiadať o odstránenie ním vytvoreného obsahu z verejne dostupných stránok servera a redakcia Literárnych novín jeho žiadosti vyhovie.
V Bratislave 3. apríla 2018

Redakcia Literárnych novín